miniraty.pl

Miniraty - Raty dla Klienta,
Prowizja dla Agenta.

Sprzedajesz ubezpieczenia? Zaoferuj swoim Klientom płatność w niskich miesięcznych ratach i zarabiaj wysokie prowizje!

Zaoferuj płatność za ubezpieczenie w 3-11 niskich ratach.

Zyskasz Ty i Twoi Klienci!

Podwójna prowizja z góry za sprzedaż ubezpieczenia

My płacimy za Klienta całą składkę do zakładu ubezpieczeń od razu, a Ty otrzymujesz jednorazową prowizję ubezpieczeniową od całej wpłaconej składki oraz dodatkową prowizję od nas, za zawarcie umowy miniraty.

Zadowolony Klient, to powracający Klient

Dzięki miniratom Twój Klient oszczędza, bo nie musi płacić jednorazowo wysokiej składki za ubezpieczenie. Zaoszczędzone środki może natomiast przeznaczyć na ubezpieczenie o szerszym zakresie lub na inne, prywatne cele.

Sprzedajesz więcej ubezpieczeń, a do tego o szerszym zakresie

Umożliwiając rozłożenie składki na niskie raty, Klienci dużo chętniej będą decydowali się na zakup ubezpieczenia u Ciebie, a także na poszerzenie jego zakresu. Całkowity koszt ubezpieczenia nie będzie dla nich tak bardzo odczuwalny.

Ty sprzedajesz, my zajmujemy się płatnościami

My zajmujemy się pełną obsługą płatności - płacimy składkę do zakładu ubezpieczeń oraz pilnujemy płatności rat przez Klienta, dzięki czemu Ty możesz w pełni poświęcić swój czas sprzedaży, czyli temu co potrafisz robić najlepiej.

Finansujemy najpopularniejsze ubezpieczenia:

KOMUNIKACYJNE

MAJĄTKOWE

ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ

Fakty i statystyki

85%

naszych Klientów wybiera ubezpieczenie powyżej 1000 zł.

75%

Klientów wraca do swojego agenta i odnawia ubezpieczenie płatne w ratach.

Klienci wybierający płatność w ratach, częściej decydują się na szerszy zakres ubezpieczenia.

Czy wiesz, że...

Dajemy Ci pełne wsparcie i niezbędne narzędzia

Otrzymasz od nas nieograniczony
dostęp do Strefy Partnera.

Strefa Partnera umożliwi Ci:

 • Zrobienie kalkulacji rat
 • Wygenerowanie gotowej umowy miniraty
 • Podgląd statusów wszystkich swoich umów
 • Wgląd we wszystkie swoje umowy
 • Sprawdzenie statystyk sprzedaży

Często zadawane pytania

Masz jeszcze jakieś pytania? Kliknij poniżej, aby zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

 • 1. Jak nawiązać z wami współpracę ?

  Aby dołączyć do grona naszych Partnerów, należy na początku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy (zamieszczony poniżej). Po przeanalizowaniu nadesłanych informacji, skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy termin spotkania z naszym przedstawicielem.

 • 2. Czy współpraca jest płatna ?

  Nie pobieramy od naszych Partnerów żadnych pieniędzy (opłat, kaucji, przedpłat, itp.). To wyłącznie my jesteśmy stroną przekazującą pieniądze, z tytułu wypracowanych prowizji, w oparciu o umowę o współpracy.

 • 3. Ile trwa rozpatrzenie propozycji nawiązania współpracy ?

  Propozycję nawiązania współpracy rozpatrujemy w ciągu 2 dni roboczych. Zawsze informujemy o naszej decyzji, również odmownej.

 • 4. Kto może nawiązać z wami współpracę ?

  Do współpracy zapraszamy wszystkich agentów ubezpieczeniowych oraz osoby wykonujące czynności agencyjne.

 • 5. Ile mogę zarobić ?

  Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie prowizyjne, stanowiące procent kwoty udzielonej pożyczki. Za każdym razem gdy podpiszesz z Klientem umowę pożyczki w systemie Miniraty, a Klient dokona spłaty pierwszej raty, Ty otrzymasz od nas określony procent kwoty udzielonej pożyczki.

Chcesz rozpocząć z nami współpracę? Wyślij zgłoszenie.

Informacja: Twoje dane będą wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie lub skontaktowania się z Tobą.

Formularz kontaktowy

Wysyłasz wiadomość do:

Wpisz wynik działania w celu potwierdzenia, że nie jesteś robotem:
Twoje dane będą wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie lub skontaktowania się z Tobą.
POLITYKA PRYWATNOŚCI


I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach funkcjonowania serwisu miniraty.pl (dalej "Serwis") jest Nordbaltica Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000751832, NIP 7010873213, REGON 381502261, kapitał zakładowy 1 000 000 złotych.


II. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem obowiązującego prawa, w sposób realizujący postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "RODO").

Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji o użytkownikach Serwisu (dalej "Użytkownicy") i ich zachowaniu, następuje poprzez dobrowolne wprowadzanie danych przez Użytkowników w formularzach i okienkach logowania zamieszczonych w Serwisie, zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies oraz gromadzenie logów serwera www.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkowników oraz informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, przeglądarka internetowa, typ urządzenia, system operacyjny). Dane pozyskane od Użytkowników nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę lub  będzie to uzasadnione przepisami prawa bądź będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać osobom trzecim swoich danych do logowania do Konta Użytkownika, ponosząc wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niedopełnienia tego obowiązku.


III. PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
a) podjęcia działań przed utworzeniem Konta Użytkownika oraz w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze nałożonych przepisami obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) w pozostałych prawnie dopuszczalnych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów lub usług oraz dochodzeniem roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) w celach wskazanych w treści zgody udzielonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu świadczenia usługi Konta Użytkownika przez okres związany z przedawnieniem roszczeń, jak również przez okres przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do czynności podejmowanych przez organy kontrolne.


IV. ODBIORCY DANYCH

Administrator świadcząc usługi w ramach Serwisu korzysta z pomocy innych podmiotów, co wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych zewnętrznym odbiorcom danych takim jak firmy hostingowe, firmy odpowiedzialne za wysyłanie komunikatów SMS i wiadomości e-mail, kancelarie prawne oraz biura rachunkowe. Ponadto Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników uprawnionym organom państwowym oraz organom wymiaru sprawiedliwości, w przypadkach w których jest to wymagane przepisami obowiązującego prawa.


V. UPRAWNIENIA PODMIOTÓW PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownikowi będącemu podmiotem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) przenoszenia swoich danych osobowych.

Administrator dokłada należytej staranności aby ułatwić realizację powyższych uprawnień, jednocześnie wskazując, iż nie zawsze mają one charakter absolutny, a ich realizacja może być uzależniona od szczególnych okoliczności danej sprawy. Realizacja powyższych  uprawnień powinna odbywać się poprzez wysłanie stosownego wniosku drogą elektroniczną na adres [email protected] lub listownie na adres siedziby Administratora.

Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku ze szczególną sytuacją Użytkownika. Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże, że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności Użytkownika, lub jeśli istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.

Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzania w tym celu.

Użytkownik, który uważa iż jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy (do tzw. państw trzecich).


VII. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

W celu wykonania swoich praw oraz uzyskania informacji na temat ochrony danych osobowych, możesz skierować stosowne żądanie do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres: [email protected].


VIII. POLITYKA COOKIES

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości,
b) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

REGULAMIN SERWISU MINIRATY.PL


§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, następujące wyrażenia oznaczają:
a) Administrator (zwany również "Administratorem Danych Osobowych") – Nordbaltica Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000751832, NIP 7010873213, REGON 381502261, kapitał zakładowy 1 000 000 złotych.
b) Serwis – prowadzony przez Administratora serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://miniraty.pl lub innym adresem wybranym przez Administratora. Serwis obejmuje w szczególności system teleinformatyczny Administratora, obejmujący zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, za pomocą właściwych dla danego rodzaju sieci urządzeń końcowych.
c) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu.
d) Konto Użytkownika – wyodrębniona część Serwisu, przeznaczona dla jego zarejestrowanych Użytkowników.
e) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika oraz zasady korzystania z Serwisu przez Użytkownika, konstytuując między Administratorem i Użytkownikiem prawnie wiążącą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
f) Usługi – usługi świadczone w ramach Serwisu przez Administratora drogą elektroniczną, polegające na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika.


§2 Postanowienia ogólne

1. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją postanowień Regulaminu.
2. Usługi świadczone w ramach Serwisu są świadczone nieodpłatnie, chyba że strony postanowiły co innego na mocy odrębnie zawartej umowy.
3. Użytkownik akceptuje Usługi takimi jakie są. Administrator, z zachowaniem należytej staranności, podejmuje zasadne działania mające na celu zapewnienie nieprzerwanego dostępu do Usług, jednak zastrzega sobie możliwość zmiany w dowolnym momencie zakresu, dostępności oraz sposobu i szybkości realizacji Usług, z zachowaniem praw Użytkownika nabytych w związku z zawartą umową.
4. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązany jest postępować zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
5. Zakazane jest wykorzystywanie Usług w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Administratora, Użytkowników lub innych osób trzecich. W szczególności zakazane jest dostarczanie, publikowanie, przesyłanie lub jakiekolwiek inne rozpowszechnianie przez Użytkownika informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
6. Administrator może trwale lub czasowo zaprzestać świadczenia Usługi w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia (czasowo do wyjaśnienia) lub istotnego naruszenia przez Użytkownika przepisów obowiązującego prawa, Regulaminu, praw Administratora lub osób trzecich, dobrych obyczajów, powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet.


§3 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest urządzenie z dostępem do sieci Internet, obsługujące przeglądarkę internetową (np. Mozilla, Opera, Chrome) oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi Java Script oraz Cookies
2. Funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Administratora do systemu teleinformatycznego, którymi posługuje się Użytkownik, zostały określone w Polityce Prywatności.


§4 Odpowiedzialność

1. Administrator ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) brak dostępu przez Użytkownika do Internetu i związaną z tym niemożliwość korzystania przez niego z Serwisu, jak również za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z niewłaściwych parametrów technicznych po stronie Użytkownika;
b) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie loginu i hasła Użytkownika;
c) sposób korzystania z Serwisu oraz związane z tym skutki, w tym w szczególności za szkody wynikłe z użytkowania lub niemożności jej użytkowania, zarówno w okresie obowiązywania Regulaminu, jak i po jego wygaśnięciu;
d) bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe.
3. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony loginu i hasła do Konta Użytkownika, przed dostępem osób trzecich, ponosząc odpowiedzialność za szkody wynikłe z uchybienia temu obowiązkowi.


§5 Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora Danych Osobowych odbywa się w sposób zgodny z Polityką Prywatności stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu.


§6 Prawa autorskie

1. Serwis wraz z jego układem i zawartością graficzną oraz tekstową objęty jest prawami autorskimi Administratora.
2. Zakazane jest korzystanie z Serwisu oraz jego objętych prawami autorskimi elementów, w zakresie wykraczającym poza prawnie dozwolony użytek wynikający z przepisów prawa autorskiego.


§7 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Administratora należy składać drogą elektroniczną lub listownie, na adresy wskazane w zakładce kontakt.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, identyfikator nadany w trakcie korzystania z Usługi oraz dokładny opis i przyczynę reklamacji.
3. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
4. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z siedzibą w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Ewentualne spory pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem mogą być rozstrzygane na drodze pozasądowej przez Rzecznika Finansowego (http://rf.gov.pl/polubowne).

§8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 roku.
2. Administrator uprawniony jest do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie.
3. W razie wątpliwości należy poczytywać, iż informacje umieszczane na stronach Serwisu nie stanowią oferty zawarcia umowy ubezpieczenia, pożyczki, udzielania porad finansowych lub inwestycyjnych, ani rekomendacji o jakimkolwiek charakterze. Treści zawarte na stronach Serwisu służą celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
4. Żadne z postanowień Regulaminu nie może ograniczać praw konsumentów wynikających z prawa właściwego dla jurysdykcji konsumenta. W razie wątpliwości poczytuje się, iż wszelkie prawa konsumentów wynikające z obowiązujących ustaw konsumenckich, zostały inkorporowane do treści Regulaminu.

Skontaktuj się z nami:
Telefon: (+48) 572 444 888 (opłata zgodna z taryfą operatora)
E-mail: [email protected]
WWW: miniraty.pl


Nasze godziny pracy:
Dni robocze: 8:00 — 16:00
Weekendy: 9:00 — 15:00


Dane firmy:
Nordbaltica Polska sp. z o.o., ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warsaw, Poland
NIP 7010873213, REGON 381502261
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000751832
Kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000 zł

 • 6. Jak wypłacane jest wynagrodzenie prowizyjne ?

  Wynagrodzenie prowizyjne wypłacane jest w całości, na żądanie Partnera, złożone w Strefie Partnera. W danym miesiącu, Partner może zlecić wypłatę wszystkich prowizji nabytych w miesiącu poprzednim. Podstawę wypłaty stanowi faktura, wystawiona przez Partnera, na podstawie przekazanego mu raportu prowizyjnego. Wysokość należnych prowizji wraz ze szczegółowymi statystykami sprzedaży, dostępne są w Strefie Partnera.

 • 7. Czy w procesie sprzedaży mogę liczyć na waszą pomoc ?

  Każdemu Partnerowi przydzielany jest na stałe opiekun, który w razie pytań lub problemów, będzie do jego dyspozycji telefonicznej i mailowej. Ponadto zapewniamy szkolenia produktowe oraz na bieżąco dostarczamy rozmaite materiały marketingowe, wspomagające sprzedaż.

 • 8. Co to jest „Strefa Partnera” ?

  Jest to miejsce przeznaczone dla naszych Partnerów oraz ich pracowników. W „Strefie Partnera” znajdują się informacje oraz narzędzia do śledzenia i optymalizowania osiąganych wyników sprzedażowych, kalkulacji rat, tworzenia umowy pożyczki dla Klienta oraz lista wszystkich podpisanych i zapisanych umów Partnera i jego pracowników.

 • 9. Jakie polisy można finansować miniratami ?

  Finansujemy wszystkie polisy ubezpieczeniowe opłacane w cyklu rocznym, tj. ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i firmowe.

 • 10. Jak wygląda procedura zawierania umowy miniraty z Klientem ?

  Procedura zawierania umowy miniraty z Klientem jest bardzo prosta:

  1. Wprowadź dane Klienta, kwotę finansowania oraz ilość rat.
  2. Wydrukuj gotową umowę miniraty oraz ankietę.
  3. Wgraj skany podpisanych dokumentów.
  4. Odbierz prowizję

 • 11. Jakie korzyści daje mi współpraca z wami ?

  Współpraca z nami daje Ci wiele korzyści:

  - Prosty i przejrzysty proces kalkulacji rat dla finansowanej kwoty;
  - Proces zawierania umowy miniraty z Klientem trwa 3 minuty;
  - Płacimy za Klienta całą składkę za ubezpieczenie za rok z góry;
  - Otrzymujesz jednorazową prowizję od zakładu ubezpieczeń z góry;
  - Otrzymujesz dodatkową prowizję od nas, za zawarcie umowy miniraty;
  - Nie zajmujesz się płatnościami Klientów;
  - Klientom możesz zaproponować dodatkowe ubezpieczenia lub poszerzenie zakresu;
  - Otrzymujesz od nas rozmaite materiały marketingowe, wspomagające Twoją sprzedaż.

 • 12. Jakie korzyści daje moim Klientom współpraca z wami ?

  Na naszej współpracy skorzystają również Twoi Klienci:

  - Każdy Klient będzie mógł skorzystać z naszej oferty;
  - Ubezpieczenie Klienta zostaje opłacone za cały rok z góry;
  - Płatność pierwszej raty dopiero po 3 tygodniach od zawarcia umowy miniraty;
  - Klient otrzymuje pełne ubezpieczenie z szerszym zakresem ochrony;
  - Mailowe i SMS-owe przypomnienia o zbliżającym się terminie płatności raty;
  - Klient dopasowuje ilość (od 3 do 11) i wysokość rat do swoich możliwości finansowych;
  - Spłacając raty w terminie, Klient zyskuje zniżkę odliczaną od ostatniej raty.